KVKK

ICHILD KATILIMCILARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Katılımcımız,

     ICHILD’ın (“Dernek”) düzenlemiş olduğu etkinliklere başvuru yaptığınız için teşekkür ederiz. Dernek olarak kişisel verilerin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte [1] ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple işbu “Katılımcıların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) vasıtasıyla üyelik başvurunuz kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

     Dernek kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere yapmış olduğunuz başvurular kapsamında, ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğü kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

Kimlik Bilgileri: İsim, soyisim, doğum tarihi.
İletişim Bilgileri: İletişim adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz ile var ise Dernek’e tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numaranız, faks numaranız veya size ulaşabileceğimiz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz.
Eğitim Bilgileriniz: Dernek kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere yapmış olduğunuz başvuru formu kapsamında üye adayı halihazırda okuyor ise devam ettiği okul, en son bitirdiğiniz okul, bu okulu bitirme dereceniz.
Yaşadığınız Şehir: Adres bilgisi kapsamında yaşadığınız şehir bilgisi de sistemimize kaydedilmektedir. Başvurularınızın olumlu/olumsuz değerlendirilmesinin size bildirilmesi aşamasında bu verilere ihtiyaç duyuyoruz.

(Metin içerisinde yukarıda sayılı veriler gerçek kişi katılımcı adaylarımıza ve tüzel kişi katılımcı adaylarımızın gerçek kişi temsilcilerine ait olduğu ölçüde KVKK tahtında kişisel veri teşkil edecek olup, bu bilgiler bu metin içerisinde birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

     Kişisel Verileriniz, dernek kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere yapmış olduğunuz başvuru formu ve Dernek Tüzüğü kapsamında Dernek’e sunduğunuz veya elektronik ortamda aktardığınız belgeler vasıtasıyla, ayrıca Dernek ile yaptığınız çeşitli iletişimler kapsamında (telefon veya elektronik posta ile Dernek ile iletişime geçmeniz gibi) Dernek yetkililerine verdiğiniz bilgiler vasıtasıyla sözlü veya yazılı olarak veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.

     Bu kapsamda Kişisel Verileriniz, etkinlik başvuruları ve etkinliklerle ilgili süreçlerin yürütülmesi, başvurularınızın değerlendirilmesi ve karara bağlanması, bunlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması, 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile KVKK’nın 5/2(ç) maddesi gereği veri sorumlusu olan Dernek’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi gereği siz katılımcı adaylarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dernek’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

     Dernek, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK, ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

     Kişisel Verileriniz, başvurularınızın değerlendirilmesi ve karara bağlanması, katılımlarınızın takibi ve bunlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması ve 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı ve Aktarım Amaçları

     Kişisel Verileriniz yalnızca yukarıda belirtilen amaç ve şekillerde Dernek tarafından işlenecek ve bu kapsamda Dernek’in idari personeli ve Dernek Tüzüğü’nün yetkilendirdiği şekilde başvuruları inceleyip karara bağlayacak kişiler olan Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ve proje ekibi ile paylaşılacaktır.

     İlgili firmalara hususi olarak bir veri aktarımı yapılmamakla birlikte, Dernek bünyesinde bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması amacıyla Dernek dışı bilgi teknolojileri firmaları ile çalışılmakta olup, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dernek’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında bu firmalar, teknik destek sağlamak amacı ile zaman zaman Dernek’in kullandığı sunucu ve programlara, bu kapsamda dolaylı olarak da bu programlar altında olan verilere erişebilmektedir. Ancak bu firmalar tarafından verilerin kendi sistemlerine aktarılması veya kendileri tarafından da bu verilerin işlenmesi ve saklanması söz konusu olmamaktadır.

     İlgili işlem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat tahtındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya resmî kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek Kişisel Verileriniz ilgili kurum ve kuruluşları ile veya yargı organları ile kanuni veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanacak?

     Kişisel verileriniz proje takibi gereği 5 yıl süre ile tarafımızca saklanmaktadır.

KVKK Kapsamında İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK kapsamında ilgili kişi[2] olarak KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

    i- Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    ii- Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    iii- Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    iv- Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    v- Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
    vi- KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
    vii- v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    viii- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    ix- Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınız Kapsamında Dernek’e Başvuru Yolları

     KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, yukarıda belirtilen KVKK tahtındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tevsik eden belgelerle birlikte, yazılı ve ıslak imzalı olarak Beştepe Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Armada İş Merkezi, kat:12 Ofis No:1220 Yenimahalle/ Ankara adresine elden teslim ederek; veya bilgi@ichildforchildorg.tr adresi aracılığıyla veya doğrudan 03122956266 numaralı telefondan Dernek’e iletebilirsiniz.

     Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

     iCHILD-Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği

     Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği tarafından tarafıma sunulan Üye Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni okudum. ICHILD (Dernek) tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

Başa dön